Polskie Stowarzyszenie Spa & Wellness

Za??o??ycielami organizacji s? do??wiadczeni doradcy i eksperci z dziedziny urody, zdrowego stylu ??ycia oraz edukacji, dzia??aj?cy w bran??y SPA & Wellness od wielu lat. Naszym wsp??lnym celem jest kreowanie, upowszechnianie i rozw??j idei SPA & Wellness na rynku polskim i zagranicznym oraz przyczynianie si? do zapewnienia wysokiej jako??ci us??ug ??wiadczonych przez podmioty dzia??aj?ce na rynku oraz ich standaryzacji.

 

www.spawellness.org.pl

whitemoon 2010