CavitaCell

Kawitacja Cavitacell :


System kawitacji CavitaCell robi krok naprz??d w niezawodno??ci i wydajno??ci w  r????nych  przypadkach, takich jak :


System nie wymaga kalibrowania w odniesieniu do r????nych ko??c??wek , tak ??e r─?koje??─? jest zawsze gotowa do pracy z powtarzalno??ci─?  optymalnej cz─?stotliwo??ci. W ten spos??b energia generowana jest znacznie wy??sza i ??ywotno??─? ko??c??wki  gwa??townie wzrasta . To rozwi─?zuje oba problemy przegrzewania si─? ko??c??wki , czy nawet cz─?stej wymiany.

Nasze ko??c??wki  sa tak dobre, ??e posiadaj─? wieczn─? gwarancj─? [ nie dotyczy to uszkodze?? mechanicznych lub u??ycia niezgodnego z zaleceniami ]


Wi─?kszo??─? system??w jaki mo??emy znale??─? na rynku , nie maj─? odpowiedniej ochrony w r─?koje??ci , w niekt??rych przypadkach jest nawet w ca??o??ci z metalu , dzi─?ki czemu wibracje ultrad??wi─?kowe przechodz─? przez r─?ce osoby, kt??ra wykonuje zabieg , powoduj─?c dyskomfort po wykonaniu  r????nych zabieg??w, w Sisneo mamy ochron─? r─?koje??ci  z r????nych materia????w , aby w ten spos??b chroni─? profesjonalist─? przed dyskomfortem i potencjalne d??ugo utrzymuj─?ce si─? niekorzystnymi  warunkami .

Ponadto CavitaCell ma dwie r─?koje??ci do kawitacji:

- p??ask─? do stosowania go r??wnomiernie na ca??ym obszarze,

- wkl─?s??─? aby skupi─? si─? na obszarze, kt??ry nas najbardziej interesuje , np.  biodra .

whitemoon 2010