System SEYO┬Ä-TDA wytwarza z otaczaj─?cego powietrza wysoko skoncentrowany i wyj─?tkowo czysty tlen w dowolnej ilo??ci, kt??ry u??ywany jest jako gaz wt??aczaj─?cy dla substancji no??nych i stanowi istotny element terapii. Podczas stosowania system za pomoc─? ekranu dotykowego informuje o czasie nanoszenia i intensywno??ci terapii dla konkretnej partii sk??ry. Urz─?dzenie oblicza i okre??la dok??adny stosunek mieszanki tlenu i substancji no??nych oraz steruje precyzyjnymi wska??nikami ci??nienia oraz szybko??ci─? aplikacji. W zale??no??ci od u??ytej formu??y preparatu transportuj─?cego kropelki uwalniaj─? si─? we wzorcach cz─?stotliwo??ci przy absolutnie sta??ej wielko??ci, umo??liwiaj─?c optymalne przenikanie do g??─?boko po??o??onych warstw sk??ry. Odst─?p aplikacji jest ??ci??le ustalony. Specjalne rozdrabniarki barierowe otwieraj─? podczas zabiegu zrogowacia??y nask??rek i przenikaj─? przez niego ca??kowicie bezbole??nie. Po dotarciu do ni??szych warstw sk??ry, aktywuje si─? endogenna reakcja redoks, a miejscowe niedotlenienia s─? skutecznie zwalczane.

 

 

 

System SEYO┬Ä-TDA obs??ugiwany jest intuicyjnie i dopasowuje si─? przy pomocy sterowania procesorem do ka??dego typu leczenia.

Terapia r????ni si─? w zale??no??ci od typu sk??ry i od wieku leczonej osoby.

 

whitemoon 2010