Substancje no??ne nanoszone s─? na sk??r─? przy pomocy por─?cznego aplikatora z pr─?dko??ci─? ponadd??wi─?kow─?. Wysokie ci??nienie cz─?stkowe tlenu dba o ??─?dany poziom stymulacji sk??ry podczas terapii oraz o g??─?bokie przenikanie substancji czynnych i aktywnych do tkanki podsk??rnej.

Substancje transportuj─?ce wzbogacone o opatentowane substancje czynne i aktywne stanowi─? podstaw─? rozwoju: otwieraj─? nask??rek i umo??liwiaj─? przenikanie przez warstwy sk??rne oraz wzbogacanie magazyn??w substancji aktywnych w g??─?bszych warstwach sk??ry.

 

 

System terapii TDA firmy SEYO┬Ä to jedyne w swoim rodzaju po??─?czenie techniki medycznej i warto??ciowych leczniczych substancji aktywnych i czynnych opracowanych w celu rozpuszczenia substancji no??nych.

Dopiero dzi─?ki optymalnemu dopasowaniu precyzyjnych warunk??w fizycznych i innowacyjnych potencja????w galenicznych uda??o nam si─? osi─?gn─?─? efekty terapii, kt??re wielokrotnie wykraczaj─? poza zwyczajowe terapie kosmetyczne, co zosta??o potwierdzone naukowo. Szczeg????owo m??wi─?c kompletny system SEYO┬Ä TDA sk??ada si─?  ze sterowanej komputerowo jednostki centralnej, aplikatora oraz z r????nych preparat??w SEYO┬Ä TDA.

 

 

SEYO HYAL N5 TDA

Regularne stosowanie Hyal N5 w widoczny spos??b wspiera redukcj─? g??─?boko??ci zmarszczek. Chroni sk??r─?, zwi─?ksza jej elastyczno??─? i spr─???ysto??─?. Hyal N5 wspomaga tworzenie kolagenu i wzmacnia zdolno??ci regeneracyjne sk??ry.

 

Opis

Regularne stosowanie Hyal N5 w widoczny spos??b wspiera redukcj─? g??─?boko??ci zmarszczek. Chroni sk??r─?, zwi─?ksza jej elastyczno??─? i spr─???ysto??─?. Hyal N5 wspomaga tworzenie kolagenu i wzmacnia zdolno??ci regeneracyjne sk??ry.

 

Zoptymalizowane po??─?czenie r????nych kompleks??w molekularnych umo??liwia to, ??e serum Hyal N Seren nie tylko tworzy dodatkow─? obj─?to??─? i wi─???e wilgo─? w miejscu swojego dzia??ania, lecz tak??e dodatkowo aktywuje biologiczne procesy kom??rkowe, kt??re dzia??aj─?c od wewn─?trz wyra??nie i namacalnie polepszaj─? strukturalny wygl─?d sk??ry.  


W przeciwie??stwie do konwencjonalnych preparat??w hialuronowych serum Hyal N Seren dociera do g??─?bokich warstw tkanki podsk??rnej. Kosmetyczno-leczniczy sk??ad chronionej substancji no??nej Hyal N jest tak zoptymalizowany, by zmaksymalizowa─? biodost─?pno??─? zintegrowanych kompleks??w czynnych. Kompleksy hialuronowe zawarte we wszystkich produktach serii Hyal N przenikaj─? przez nask??rek, tworz─?c d??ugo utrzymuj─?cy si─? efekt w g??─?boko le??─?cych warstwach tkanki podsk??rnej. 

 

SEYO HYAL N10 TDA

Zoptymalizowane po??─?czenie r????nych kompleks??w molekularnych umo??liwia to, ??e serum Hyal N Seren, kt??re nie tylko tworzy dodatkow─? obj─?to??─? i wi─???e wilgo─? w miejscu swojego dzia??ania, lecz tak??e dodatkowo aktywuje biologiczne procesy kom??rkowe, kt??re dzia??aj─?c od wewn─?trz wyra??nie i namacalnie polepszaj─? strukturalny wygl─?d sk??ry.  

Opis

Hyal N10 ze wzgl─?du na swoj─? struktur─? polimolekularn─? tworzy magazyny na r????nych poziomach g??─?bszej tkanki ??─?cznej. Kosmetyczno-leczniczy sk??ad chronionej substancji no??nej Hyal N10 jest tak zoptymalizowany, by zmaksymalizowa─? biodost─?pno??─? zintegrowanych kompleks??w czynnych. 

Nisko- i ??redniomolekularne kompleksy hialuronowe zawarte w Hyal N10 przenikaj─? nask??rek i tworz─? w g??─?bokich warstwach tkanki podsk??rnej tzw. Ô??efekt magazynowaniaÔ?Ł umo??liwiaj─?cy ci─?g??─? odbudow─? struktur tkankowych. Hyal N10 tworzy obj─?to??─? i dostarcza sk??rze wilgoci. Jednocze??nie aktywowane s─? biologiczne procesy kom??rkowe, kt??re dzia??aj─?c od wewn─?trz wyra??nie i namacalnie poprawiaj─? strukturalny wygl─?d sk??ry. Efekt stosowania Hyal N10 utrzymuje si─? przez szczeg??lnie d??ugi czas. Hyal N10 nie tylko wytwarza efekty Ô?? lecz tak??e tworzy struktur─?. Jego regularne stosowanie wspiera w widoczny spos??b redukcj─? g??─?boko??ci zmarszczek. Chroni on sk??r─? i w spos??b szczeg??lnie trwa??y zwi─?ksza jej elastyczno??─? i spr─???ysto??─?. Tak jak wszystkie produkty serii Hyal firmy Arivine, preparat Hyal N10 sprzyja tworzeniu kolagenu i wzmacnia zdolno??ci regeneracyjne sk??ry. Kumulacyjny efekt odbudowy produktu Hyal N10 jest szczeg??lnie widoczny ze wzgl─?du na wysoki stopie?? dzia??ania magazynuj─?cego.  


W przeciwie??stwie do konwencjonalnych preparat??w hialuronowych serum Hyal N Seren dociera do g??─?bokich warstw tkanki podsk??rnej. Kosmetyczno-leczniczy sk??ad chronionej substancji no??nej Hyal N jest tak zoptymalizowany, by zmaksymalizowa─? biodost─?pno??─? zintegrowanych kompleks??w czynnych. Kompleksy hialuronowe zawarte we wszystkich produktach serii Hyal N przenikaj─? przez nask??rek, tworz─?c d??ugo utrzymuj─?cy si─? efekt w g??─?boko le??─?cych warstwach tkanki podsk??rnej. 

 

SEYO MITOCELL TDA

Zoptymalizowane po??─?czenie r????nych kompleks??w molekularnych umo??liwia serum Hyal N Seren, kt??re nie tylko tworzy dodatkow─? obj─?to??─? i wi─???e wilgo─? w miejscu swojego dzia??ania, lecz tak??e dodatkowo aktywuje biologiczne procesy kom??rkowe, kt??re dzia??aj─?c od wewn─?trz wyra??nie i namacalnie polepszaj─? strukturalny wygl─?d sk??ry.  

Opis

MitoCell stanowi wynik d??ugoletnich bada?? naukowych i ukierunkowanych analiz kom??rkowych. Tak samo jak Hyal N10, preparat MitoCelll tworzy magazyny w g??─?bokich warstwach tkani ??─?cznej. Dodatkowo MitoCell aktywuje tak??e regeneracj─? kom??rek, dedykuj─?c swe dzia??anie zw??aszcza potrzebom cery dojrza??ej.

Chroniona substancja no??na MitoCell jest tak zoptymalizowana, by zmaksymalizowa─? biodost─?pno??─? zintegrowanych kompleks??w czynnych. Aktywuj─?ce kom??rki elementy sk??adowe MitoCell s─? w pe??ni naturalne i przedostaj─? si─? przez wszystkie warstwy nask??rka. Aktywuj─?ce kom??rki elementy sk??adowe MitoCell pozwalaj─? si─? zmierzy─? i s─? wyj─?tkowe w po??─?czeniu z wysok─? biodost─?pno??ci─? produktu. Poniewa?? efekt stosowania MitoCell utrzymuje si─? przez szczeg??lnie d??ugi czas, wyniki regularnego stosowania s─? szybko widoczne. MitoCell osi─?ga wiele i dzia??a pozytywnie. Chroni sk??r─? i zwi─?ksza jej elastyczno??─? i spr─???ysto??─?, wzmacnia proces tworzenia kolagenu i wspiera zdolno??ci regeneracyjne sk??ry. Jednocze??nie MitoCell wspiera podzia?? kom??rkowy pod wzgl─?dem modulacji kom??rkowej i stymuluje miejscowe zaopatrywanie a?? do poziomu naczy?? g??─?bokich. 


W przeciwie??stwie do konwencjonalnych preparat??w hialuronowych serum Hyal N Seren dociera do g??─?bokich warstw tkanki podsk??rnej. Kosmetyczno-leczniczy sk??ad chronionej substancji no??nej Hyal N jest tak zoptymalizowany, by zmaksymalizowa─? biodost─?pno??─? zintegrowanych kompleks??w czynnych. Kompleksy hialuronowe zawarte we wszystkich produktach serii Hyal N przenikaj─? przez nask??rek, tworz─?c d??ugo utrzymuj─?cy si─? efekt w g??─?boko le??─?cych warstwach tkanki podsk??rnej. 

 

SEYO PRODERM TDA

Skoncentrowane po??─?czenie ro??linnych flawonoid??w i kwas??w fenolokarboksylowych, zawiera propolis w celu piel─?gnacyjnego zastosowania w przypadku problem??w sk??rnych lub tr─?dziku.

Opis

SEYO PRODERM stanowi wynik d??ugoletnich bada?? naukowych i studi??w na temat proces??w starzenia si─? sk??ry. Starzenie sk??ry jest wynikiem czynnik??w wewn─?trzpochodnych (naturalne starzenie) i zewn─?trzpochodnych (starzenie spowodowane czynnikami ??rodowiskowymi). A na te czynniki mo??na wp??ywa─? w spos??b ukierunkowany. Wszystkie produkty SEYO homecare wspieraj─? regeneracj─? uszkodzonych struktur kom??rkowych i s??u??─? d??ugotrwa??emu nawil??aniu sk??ry. 

SEYO PRODERM zawiera nasz─? transdermaln─? substancj─? no??n─?, w kt??r─? w??─?czono wysokiej jako??ci dziewiczy propolis oraz inne naturalne olejki. To po??─?czenie umo??liwia d??ugotrwa??e przenikanie w g??─?b sk??ry w??a??ciwej. Propolis jest wysoce aktywn─? naturaln─? substancj─? ochronn─?, kt??ra zosta??a przygotowana przez nas tak─? metod─?, ??e wnika w g??─?bsze warstwy sk??ry. Ze wzgl─?du na swoje w??a??ciwo??ci ochronne i antybakteryjne, preparat SEYO PRODERM jest optymalny do stosowania w przypadku problem??w sk??rnych od lekkiego zaczerwienienia a?? do problem??w typu grzybicznego.

Po??─?czenie jego wysokiej jako??ci sk??adnik??w sprawia, ??e SEYO PRODERM jest wyj─?tkowy. SEYO PRODERM spe??nia wszystkie wymagania, jakie stawiamy uniwersalnym preparatom do piel─?gnacji i regeneracji sk??ry. Tym niemniej nadaje si─? on do stosowania pod kremy na dzie?? i na noc. Mo??na go r??wnie?? u??ywa─? pod codzienny makija??. Jest bezwonny i nadaje si─? do stosowania w przypadku problem??w sk??rnych obu p??ci. Przenikaj─?ce sk??r─? kompleksy hialuronowe umo??liwiaj─? optymaln─? terapi─? zmarszczek ekspresyjnych i mimicznych oraz wspieraj─? og??ln─? j─?drno??─? sk??ry. Wprowadzony do sk??adu mocznik sk??adnik urea  (mocznik) dodatkowo podra??nienia i wspiera procesy lecznicze.


Po??─?czenie jego wysokiej jako??ci sk??adnik??w sprawia, ??e SEYO PRODERM jest wyj─?tkowy. SEYO PRODERM spe??nia wszystkie wymagania, jakie stawiamy uniwersalnym preparatom do piel─?gnacji i regeneracji sk??ry. Tym niemniej nadaje si─? on do stosowania pod kremy na dzie?? i na noc. Mo??na go r??wnie?? u??ywa─? pod codzienny makija??. Jest bezwonny i nadaje si─? do stosowania w przypadku problem??w sk??rnych obu p??ci. Przenikaj─?ce sk??r─? kompleksy hialuronowe umo??liwiaj─? optymaln─? terapi─? zmarszczek ekspresyjnych i mimicznych oraz wspieraj─? og??ln─? j─?drno??─? sk??ry. Wprowadzony do sk??adu sk??adnik urea (mocznik) ??agodzi dodatkowo podra??nienia i wspiera procesy lecznicze.

 

 

 

 

whitemoon 2010