Jeste??my jedn─? z najbardziej uznanych na arenie mi─?dzynarodowej firm─? medycyny estetycznej i kosmetycznej

 

Oferujemy szerok─? gam─? kosmetyk??w zar??wno dla medycyny profesjonalnej jak i pacjenta. Na rozwi─?zanie ka??dego problemu estetycznego w najbezpieczniejszy i najbardziej skuteczny spos??b.

Jeste??my ??wiadomi estetycznych i kosmetycznych problem??w, kt??re dotycz─? naszych pacjent??w i dlatego podchodzimy do nich globalnie, dostarczaj─?c najbardziej innowacyjne produkty do piel─?gnacji oraz  profesjonalne i niezwykle zaawansowane kosmetyki dla pacjenta do kontynuacji w domu.

Nasz cel, to zwalczanie problemu estetycznego u jego ??r??d??a.
Pocz─?tkowo zesp???? mi─?dzynarodowych lekarzy wykrywa?? i analizowa?? te problemy estetyczne w naszym laboratorium, zesp???? farmaceut??w i chemik??w nast─?pnie zaprojektowa?? najlepszy sk??ad ??rodk??w do ich rozwi─?zania. Nadali??my naszym produktom najlepsz─? i najbardziej zaawansowan─? formu??─?, aby uzyska─? wysoka jako??─? i wydajno??─?, jednocze??nie minimalizuj─?c wra??liwo??─? na alergie i dyskomfort pacjenta.

Nasza filozofia w projektowaniu produkt??w , to stosowanie wysokiego st─???enia sk??adnik??w  o minimalnej zawarto??ci substancji pomocniczych, w celu osi─?gni─?cia wysoce skutecznego ??rodka, odpowiedniego do wszystkich typ??w sk??ry, nawet najbardziej wra??liwej.

Farmaceutyczna jako??─? kosmetyk??w

whitemoon 2010