Medi-spa zyskuje na popularno??ci w Polsce

r??d??o: Horecanet.pl, 24.08.2010 (zaktualizowany 24.08.2010 10:23)
komentuje: Robert Nobel
w??a??cicielStrefa-Spa

Polsce bardzo mocno odczuwalny jest brak miejsc, w kt??rych opr??cz kompleksowej obs??ugi kosmetycznej wraz ze specjalizacj─? medyczn─? i rehabilitacyjn─? mo??na doskonale si─? zrelaksowa─? i odpocz─?─?. Wida─? dynamiczny wzrost us??ug medi w salonach i gabinetach oraz w o??rodkach i hotelach spa.

Na rynku polskim dost─?pnych jest wiele brand??w kosmetycznych, kt??re w swojej ofercie maj─? linie dermo-kosmetyk??w lub s─? w ca??o??ci ukierunkowane na specjalizacj─? medi-spa. Aby wybra─? najlepsze kosmetyki najpierw nale??y okre??li─? kierunek oraz zakres us??ug i zabieg??w, i do tego dobiera─? odpowiednie.

Wa??n─? kwesti─? przy planowaniu spa jest r??wnie?? dob??r personelu. Od zgranego zespo??u w du??ej mierze zale??y powodzenie projektu. Profesjonalnej kadry z do??wiadczeniem jest bardzo ma??o, a niestety m??ode pokolenie (z przykro??ci─? musz─? to stwierdzi─?) nie jest a?? takie ch─?tne do poszerzania swojej wiedzy i osobistego rozwoju. Dlatego du??y nacisk powinno si─? k??a??─? zawsze na szkolenia personelu, nie tylko z zakresu produktowego (bo w tej kwestii praktycznie ka??da marka kosmetyczna jest bardzo elastyczna i oferuje bardzo szeroki wachlarz szkole??), ale w??a??nie z jako??ci obs??ugi klienta, sprzeda??y produkt??w i us??ug oraz - co najwa??niejsze - pozyskiwanie i zarz─?dzanie informacj─?.

Ta ostatnia kwestia dla inwestora jest bardzo istotna, poniewa?? podczas zabiegu kosmetycznego bardzo cz─?sto dochodzi do rozm??w klienta z kosmetyczk─? na r????ne tematy. W ko??cu relacje s─? pod??o??em zaufania. Zatem podczas takich rozm??w wiele mo??na si─? dowiedzie─? o kliencie i na podstawie tych informacji (kt??re cz─?sto gubi─? si─? po drodze) management mo??e budowa─? oferty, promocje oraz mie─? podstawow─? wiedz─? na temat oczekiwa?? klienta.

whitemoon 2010