Dw??r Soplicowo

Z wielkim ??alem przyjeli??my wiadomo??─? o tragicznym po??arze, kt??ry kompletnie strawi?? Dw??r Soplicowo.

 Dla klimatycznego i wyj─?tkowego miejsca, jakim jest Dw??r Soplicowo w sercu Puszczy Bia??owieskiej opracowali??my system pracy, dokonali??my rekrutacji i przeszkolili??my personel. Zorganizowali??my miejsce pracy (wyposa??enie oraz akcesoria do pracy). Zorganizowali??my ca??kowity system pracy wraz z gospodark─? magazynow─? grafikiem pracy personelu, opracowaniem strony internetowej, oferty zabiegowej i pakiet??w hotelowych. Opracowanie zasad wsp????pracy z pozosta??ymi departamentami hotelowymi.

whitemoon 2010