Home Spa

Dla Home Spa zosta??y opracowane zasady funkcjonowania, zakres obowi─?zk??w personelu i obs??ugi klienta z zakresu: obs??ugi klienta, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, pozyskiwanie istotnych informacji do cel??w marketingowych, spos??b rozm??w z klientem oraz techniki sprzeda??y produkt??w i us??ug, zasad post─?powania oraz postawy z klientem trudnym i roszczeniowym. Doradztwo z zakresu organizacji i zakresu oddzia??ywania poprzez zmys??y na klienta. Pomoc z zakresu organizacji strefy recepcji, ekspozycja i obs??uga sprzeda??y produkt??w detalicznych oraz us??ug. Sta??a wsp????praca z zakresu doradztwa oraz obs??ugi kampanii reklamowych, budowania PR wewn─?trznego i zewn─?trznego.

whitemoon 2010