Mesolux Ô?? SYSTEM PHOTO-ELEKTROPORACJI

to nowe nieinwazyjne wprowadzenie transepidermalnie substancji czynnych metod─? elektroporacji, kt??ry obejmuje fototerapi─?.

Technologia elektroporacji MESOLUX polega na kontrolowanym wykorzystaniu wysokiego napi─?cia impuls??w elektrycznych. Te impulsy poprzez czasowe otwarcie por??w w lipidowych dwu warstwach b??on kom??rkowych przez zwi─?kszenie przepuszczalno??ci i tworzy kana??y w szczelinie w przestrzeni mi─?dzykom??rkowej. Dlatego te?? du??a ilo??─? sk??adnik??w aktywnych przenika poprzez sk??r─? lub system kana????w gruczo????w. Aktywuje przenikanie przez warstw─? rogow─?, ??cian i gruczo????w ??ojowych jednostek potowych. Mechanizm ten jest zar??wno odwracalny i przemijaj─?cy. Sk??ra wraca do stanu pierwotnego w ci─?gu kr??tkiego up??ywu czasu.

 

Mesolux Ô?? SYSTEM PHOTO-ELEKTROPORACJI


1-Mesolux jest jedyn─? dzia??aj─?c─? na impulsy wysokiego napi─?cia, kt??re osi─?gaj─? 300 Vpp na twarzy i 600 Vpp w zabiegach na cia??o, nie powoduj─?c dyskomfortu lub b??lu dla pacjenta.

Systemy na rynku z technologi─? impuls??w wysokiego napi─?cia zazwyczaj osi─?gaj─? maksymalnie 75 Vpp, je??eli wzrasta warto??─? Vpp to r??wnie?? wzrasta odczuwalno??─? b??lu. W Sisneo poprzez najnowsze osi─?gni─?cia techniczne naszego laboratorium osi─?gni─?to w znacznie wy??szym napi─?ciu eliminacj─? odczuwania b??lu.

Podczas zabiegu naszym urz─?dzeniem klient nie odczuwa dyskomfortu oraz b??lu.

 

2 - Jest to jedyne urz─?dzenie, kt??re oferuje zabiegi na sk??r─? g??owy i w??osy, aby oferowa─? zar??wno zabiegi na ??ysienie i popraw─? kondycji w??os??w.

Posiada r??wnie?? ko??c??wki do zabieg??w twarzy i cia??a.

 

3 - Nasza elektroporacja w po??─?czeniu z fototerapi─? [ fal─? ??wiat??a do 633nm], kt??ra ??─?czy efekt fibrogeniczny, jako dzia??anie rozszerzaj─?ce naczynia, poprawy mikrokr─???enia w ten spos??b zwi─?kszaj─?c dyfuzj─? aktywnego sk??adnika wprowadzanego przez elektroporacj─?.

 

whitemoon 2010