Poni??ej przedstawiamy nasze przyk??adowe realizacje

Hotel Aurora Spa&Wellness****

Z przyjemno??ci─? informujemy, ??e w sierpniu Hotel Aurora Spa & Wellness w Mi─?dzyzdrojach rozpocz─??? wsp????prac─? z nasz─? firm─?. Strefa Spa odpowiedzialna by??a za wsparcie i pomoc w procesie zmiany oferty hotelowego spa. Pe??ne doradztwo biznesowe zaowocowa??o wyborem najwy??szej jako??ci produkt??w i us??ug na rynku Beauty. Zorganizowali??my pakiet szkole?? dla personelu z zakresu wykonywania specjalistycznych zabieg??w oferowanych w hotelowym spa. W ofercie hotelowego Spa znalaz??a si─? pe??na oferta zabiegowa oraz produktowa naszej marki Dermaceutical. Oferta zabieg??w na cia??o zosta??a oparta na rewolucyjnej marce laboratoryjnych eco-produkt??w marki Eco Plant.

W ofercie r??wnie?? znalaz??y si─? ekskluzywne zabiegi marki Arivine

Zobacz referencje Hotelu Aurora

Hotel Klimek SPA ****

Na podstawie podpisanej umowy z Hotelem Klimek zrealizowali??my kompleksow─? rewitalizacj─? cz─???ci spa. Nowe wyposa??enie obiektu oraz szereg szkole?? z zakresu jako??ci obs??ugi Klienta Spa & Wellness stawia Hotel Klimek w czo????wce obiekt??w w kraju.

Nowe zabiegi w oferowane dla go??ci uatrakcyjniaj─? pobyty Go??ci.

Z pe??n─? odpowiedzialno??ci─? polecamy Hotel Klimek jako miejscedo wypoczynku indywidualnego jak r??wniez dla rodzin i grup biznesowych.

Zobacz referencje Hotelu Klimek

AnnVinci Wroc??aw

Nowo powsta??y salon kosmetologii estetycznej we Wroc??awiu dla kt??rego Strefa SPA by??a odpowiedzialna i wykona??a:

doradztwo i nadz??r nad projektem architektonicznym zgodnym z wymogami Sanepidu

pomoc przy pracach aran??acji salonu

opracowanie i wykonanie oferty zabiegowej [ menu ]

wyposa??enie gabinet??w

pomoc i nadz??r nad rekrutacj─? personelu

szkolenia personelu z zasad obs??ugi Klienta oraz sprzeda??y w salonie

sta??a wsp????praca z salonem

Dw??r Soplicowo

Z wielkim ??alem przyjeli??my wiadomo??─? o tragicznym po??arze, kt??ry kompletnie strawi?? Dw??r Soplicowo.

 Dla klimatycznego i wyj─?tkowego miejsca, jakim jest Dw??r Soplicowo w sercu Puszczy Bia??owieskiej opracowali??my system pracy, dokonali??my rekrutacji i przeszkolili??my personel. Zorganizowali??my miejsce pracy (wyposa??enie oraz akcesoria do pracy). Zorganizowali??my ca??kowity system pracy wraz z gospodark─? magazynow─? grafikiem pracy personelu, opracowaniem strony internetowej, oferty zabiegowej i pakiet??w hotelowych. Opracowanie zasad wsp????pracy z pozosta??ymi departamentami hotelowymi.

Idylla Beauty & Spa

Dla instytutu Idylla opracowali??my filozofi─? miejsca, pomogli??my opracowa─? projekt dla potrzeb inwestora oraz wyb??r wyposa??enia gabinet??w. Zorganizowali??my system pracy, gospodark─? magazynow─? oraz dokonali??my rekrutacji personelu wraz z jego szkoleniem pod wzgl─?dem zasad funkcjonowania i obs??ugi go??ci.

Na wybranych markach kosmetycznych opracowali??my ofert─? zabiegow─? oraz opracowane zosta??y pakiety pobytowe dla Go??ci.

Nasza firma opracowa??a r??wnie?? logo oraz nazw─? Spa. ??ci??le wsp????pracowali??my a agencj─? reklamow─? podczas tworzenia strony internetowej oraz materia????w reklamowych.

Orient Day Spa Kielce

Dla nowo powsta??ego day spa zosta??y opracowane zasady funkcjonowania, zakres obowi─?zk??w personelu i obs??ugi klienta z zakresu: obs??ugi klienta, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, pozyskiwanie istotnych informacji do cel??w marketingowych, spos??b rozm??w z klientem oraz techniki sprzeda??y produkt??w i us??ug, zasad post─?powania oraz postawy z klientem trudnym i roszczeniowym. Doradztwo z zakresu organizacji i zakresu oddzia??ywania poprzez zmys??y na klienta. Pomoc z zakresu organizacji strefy recepcji, ekspozycja i obs??uga sprzeda??y produkt??w detalicznych oraz us??ug.

Kotarz Hotel Spa & wellness

Dla hotelu opracowali??my zasady i spos??b funkcjonowania strefy basenowej wraz z atrakcjami ??wiata saun. Opisy poszczeg??lnych pomieszcze?? wraz z opisem zabieg??w i atrakcji. System rozliczania i komunikacji z systemem hotelowym. Zasady i system pracy personelu. Zosta?? opracowany system korzystania i rozliczania cz─???ci spa w integracji z komputerowym systemem hotelowym i systemem elektronicznego dozoru. Przygotowali??my r??wnie?? zakres dzia??a?? i obszaru e-marketingowego. Stworzyli??my koncepcj─? pakiet??w obejmuj─?cych atrakcje cz─???ci basenowej oraz instytutu kosmetycznego wraz z atrakcjami regionu.

Hotel Meta Resort & Spa

Dla hotelu opracowali??my filozofi─? winoterapii oraz zosta??a stworzono kompleksowo ofert─? zabiegow─? wraz z pakietami dla klienta indywidualnego i konferencyjnego w oparciu o wybrane marki kosmetyczne i urz─?dzenia do wykonywania zabiegow na twarz i cia??o.

Dokonali??my rekrutacji personelu oraz przygotowali??my procedury obs??ugi Klienta w SPA.

Art Hotel Niebieski Krak??w*****

Dla hotelowego Spa opracowali??my oraz wdro??yli??my system jako??ci pracy i obs??ugi go??ci Spa & Wellness. Przeszkolono personel pod wzgl─?dem pozyskiwania i zarz─?dzania informacj─?. Dla Managmenttu przygotowali??my opracowanie zada?? i g????wnych cel??w maj─?cych zwi─?kszy─? atrakcyjno??─? oferty oraz ilo??─? Klient??w. Przygotowali??my szereg inicjatyw maj─?cych na celu zwi─?kszenie atrakcyjno??ci Vanilla Spa poprzez oddzia??ywanie na zmys??y Klienta (aromaterapia, koloroterapia...)

Zobacz referencje Hotelu Niebieski

Home Spa

Dla Home Spa zosta??y opracowane zasady funkcjonowania, zakres obowi─?zk??w personelu i obs??ugi klienta z zakresu: obs??ugi klienta, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, pozyskiwanie istotnych informacji do cel??w marketingowych, spos??b rozm??w z klientem oraz techniki sprzeda??y produkt??w i us??ug, zasad post─?powania oraz postawy z klientem trudnym i roszczeniowym. Doradztwo z zakresu organizacji i zakresu oddzia??ywania poprzez zmys??y na klienta. Pomoc z zakresu organizacji strefy recepcji, ekspozycja i obs??uga sprzeda??y produkt??w detalicznych oraz us??ug. Sta??a wsp????praca z zakresu doradztwa oraz obs??ugi kampanii reklamowych, budowania PR wewn─?trznego i zewn─?trznego.

Magia Dotyku Day Spa

Dla Day Spa w Raszynie oraz w Warszawie zosta??y opracowane zasady funkcjonowania, zakres obowi─?zk??w personelu i obs??ugi klienta z zakresu: obs??ugi klienta, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, pozyskiwanie istotnych informacji do cel??w marketingowych, spos??b rozm??w z klientem oraz techniki sprzeda??y produkt??w i us??ug, zasad post─?powania oraz postawy z klientem trudnym i roszczeniowym. Doradztwo z zakresu organizacji i zakresu oddzia??ywania poprzez zmys??y na klienta. Pomoc z zakresu organizacji strefy recepcji, ekspozycja i obs??uga sprzeda??y produkt??w detalicznych oraz us??ug. Sta??a wsp????praca z zakresu doradztwa oraz obs??ugi kampanii reklamowych, budowania PR wewn─?trznego i zewn─?trznego.

whitemoon 2010