Szkolenia

Wiedza i do??wiadczenie to nasz atut, kt??rym chcemy si─? z Tob─? podzieli─?.  

Podczas naszych szkole?? dostarczymy Ci mo??liwo??ci szybszego osi─?gni─?cia cel??w, skutecznego zmierzenia si─? ze stawianymi sobie wyzwaniami  oraz  rozwini─?cia kluczowych dla osi─?gni─?cia rezultatu postaw, wiedzy i umiej─?tno??ci dla Ciebie i Twojego personelu.

W szkoleniach bior─? udzia?? ??ywi ludzie, sam proces szkole?? te?? jest ??ywym organizmem. Ich przebieg ma sw??j indywidualny i wyj─?tkowy charakter dopasowany do Twoich  potrzeb.

 To od wiedzy i umiej─?tno??ci personelu zale??y sukces i powodzenie Twojego biznesu oraz jego p??ynne i sprawne funkcjonowanie.  

Od dnia 15. stycznia bie??─?cego roku oferta szkoleniowa, kt??ra Pa??stwu proponujemy opiera si─? o najnowsze badania polskiego i austriackiego sektora us??ug Beauty. Informacje przekazywane poparte s─? tak??e wiedz─? praktyczn─?, co finalnie daje tre??ciwe wyk??ady, pokazy oraz warsztaty.

Proponujemy Pa??stwu szkolenia skierowane dla os??b zwi─?zanych z bran??─? Spa i Wellness (inwestor??w, manager??w, kosmetolog??w, terapeut??w, recepcjonist??w) oraz przysz??ych adept??w tego sektora.

Oferujemy kilka wariant??w szkole??:

- indywidualne Ô?? tematyczne, przygotowane specjalnie dla konkretnego Klienta. Tu nasi specjali??ci, opracowuj─?c merytorycznie szkolenie, bior─? g????wnie pod uwag─? preferencje Klienta oraz odpowiadaj─? na nurtuj─?ce go pytania. Wszystko to w oparciu o cz─???─? teoretyczn─? oraz praktyczn─? Ô?? warsztatow─?. Po uko??czeniu szkolenia uczestnik otrzymuje oryginalny certyfikat potwierdzaj─?cy uczestnictwo i stwierdzaj─?cy osi─?gni─?cie pewnego pu??apu wiedzy z tematu, jaki by?? przedmiotem szkolenia.

- grupowe Ô?? organizowane w wielu miastach Polski szkolenia o konkretnej tematyce. Oferta taka odpowiednio wcze??nie pojawia si─? w naszym menu. Po uzyskaniu preferowanej liczby zg??osze?? odbywa si─? szkolenie we wskazanym wcze??niej miejscu i czasie. 10 Ô?? 12 osobowe grupy zapewniaj─? dobr─? komunikacj─? trenera z osobami szkolonymi. Tutaj tak??e jest cz─???─? teoretyczna i praktyczna. Uczestnicy otrzymuj─? certyfikaty potwierdzaj─?ce udzia?? w szkoleniu.

- szkolenia jedno lub dwudniowe Ô?? w zale??no??ci od tematyki szkolenia i tego jak obszerny materia?? trenerzy maj─? do przygotowania, szkolenie mo??e trwa─? jeden lub dwa dni.

whitemoon 2010