Audyty w obiektach od lat stanowi─? wa??ny element na drodze doj??cia do wyj─?tkowej jako??ci ??wiadczonych us??ug oraz jako??ci obs??ugi klienta. Dzi─?ki naszemu wieloletniemu do??wiadczeniu skupiamy si─? na czynnikach jakie s─? kluczowe do prawid??owego dzia??ania obiektu i wyra??nego zwi─?kszenia jego zyskowno??ci. W ramach tej oferty przygotowali??my dla Pa??stwa kilka propozycji:

Audyt jawny - jest rodzajem kontroli kt??rej termin jest wcze??niej podany do wiadomo??ci wszystkich pracownik??w Spa. Sprzyja to gruntownej wsp????pracy przeprowadzaj─?cych audyt specjalist??w z pracownikami obiektu.


Mystery client - ta oferta skierowana jest do w??a??cicieli obiekt??w i manager??w, kt??rzy w spos??b niejawny chc─? przeprowadzi─? audyt i na jego podstawie, po przedstawieniu raportu po-audytowego wprowadzi─? nowe standaryzacje. Pracownik - doradca odwiedza obiekt i wskazuje w raporcie kwestie jakie w ??wietle jego wiedzy i do??wiadczenia nale??y poprawi─?, zmieni─? lub dodatkowo zaproponowa─? klientowi Spa.


Istnieje tak??e mo??liwo??─? po??─?czenia tych dw??ch rodzaj??w audytu. wtedy po audycie jawnym jednorazowo lub cyklicznie sprawdzane s─? kwestie jakie wskazane zosta??y podczas audytu. Ich jako??─?, dost─?pno??─? oraz konsekwencja wykonania. To zdecydowanie najbardziej polecana forma audyt??w dla obiekt??w Spa.

Po ka??dym audycie istnieje dodatkowa mo??liwo??─? skorzystania z przygotowanych na zam??wienie kompleksowych rozwi─?za??  dla poprawy jako??ci ??wiadczonych us??ug i obs??ugi.

Po zako??czonym sukcesem audycie i wdro??eniu programu naprawy wystawiamy obiektowi audytowanemu certyfikacj─? stwierdzaj─?c─? wysok─? jako??─? oferowanych us??ug wraz z nasz─? rekomendacj─?!

Wszelkie certyfikaty poza oryginaln─? tre??ci─? s─? wykonane  ze szczeg??lnym dbaniem o szczeg????y oraz oprawione  w gustowne ramy dobierane indywidualnie tak, by wpasowa??y si─? doskonale w wystr??j i klimat panuj─?cy w Spa.

 

whitemoon 2010