Consulting Spa & Wellness

Wychodz─?c naprzeciw rosn─?cemu zapotrzebowaniu rynku proponujemy kompleksow─? obs??ug─? inwestycji Spa. Wsp????praca z wieloma podmiotami pozwala nam stworzy─? wizj─? obiektu i doprowadzi─? do momentu, w kt??rym b─?dziesz go??ci?? pierwszych Klient??w. Do??wiadczenie, jakie posiadamy, oraz nowatorskie rozwi─?zania, jakie stosujemy ka??─? z pe??n─? odpowiedzialno??ci─? stwierdzi─?, ??e jest to pierwsza i jedyna taka oferta na polskim rynku.

 

Kreatywni projektanci, designerzy, specjali??ci od wizerunku, budowania marki, tw??rcy autorskich procedur, specjali??ci HR, do??wiadczeni managerowie to tylko cz─???─? z os??b, jakie zrobi─? wszystko by nasi Klienci byli zadowoleni z efektu wsp??lnej pracy.

 

W ramach konsultingu oferujemy

1.       Przygotowanie projektu nowego obiektu lub reorganizacj─? istniej─?cego

2.       Stworzenie filozofii obiektu

3.       Wyposa??enie wszystkich pomieszcze?? w sprz─?ty, meble (wg projekt??w indywidualnych) oraz kosmetyki.

4.       Pomoc przy za??atwianiu kwestii urz─?dowych

5.       Stworzenie Spa menu Ô?? dob??r zabieg??w, rytua????w zgodnych z filozofi─? obiektu Spa

6.       Stworzenie przewodnika operacyjnego zawieraj─?cego wszystkie niezb─?dne procedury dla wzorowego funkcjonowania obiektu

7.       Zatrudnienie pracownik??w wszystkich szczebli

8.       Doradztwo finansowe oraz pozyskiwanie dotacji unijnych. Kredytowanie oraz leasing.

9.       Budowanie strategii sprzeda??owych, plan??w marketingowych i PR Ô?? owych.

10.   Opieka trenerska nad funkcjonuj─?cym obiektem

 

Nowo??ci─? jest Program Poprawy Rentowno??ci Obiektu.

 

W jego ramach mie??ci si─? mi─?dzy innymi:

1.       Przegl─?d obowi─?zuj─?cych zasad w obiekcie

2.       Wyszukanie i wskazanie najbardziej prawdopodobnych przyczyn niepowodze??

3.       Szkolenia dla pracownik??w

4.       Stworzenie nowych zasad oraz szybka i kompleksowa naprawa istniej─?cych niedoci─?gni─?─?.

W celu uzyskania szczeg??????w oferty konsultingowej prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

whitemoon 2010