Robert Nobel

Specjalista SPA z zawodu i zami??owania.

Menad??er wielu obiekt??w SPA.

W??a??ciciel Strefa SPA, specjalizuje si─? w okre??laniu i wdra??aniu standard??w jako??ci obs??ugi klienta Spa & Wellness. Profesjonalny doradca w zakresie uruchamiania, organizacji

i zarz─?dzania obiektami Beauty.

Od kilku lat jest zwi─?zany z sektorem Spa g????wnie jako szkoleniowiec i doradca. Prowadzi?? szkolenia dla manager??w, inwestor??w. Tak??e z tematyki kosmetycznej oraz sprz─?towej. Autor publikacji oraz wywiad??w dotycz─?cych rynku w takich pismach jak Almanach Zdrowie i Uroda oraz ??wiat Hoteli.

Prowadzi?? prelekcje podczas wielu sympozj??w, targ??w specjalistycznych (Spa & Wellness w Krakowie) oraz event??w.

Wsp????tworzy?? projekty obiekt??w Spa oraz szkoli?? pracownik??w z tematyki obs??ugi Klienta oraz technik sprzeda??y. Zaufali mu mi─?dzy innymi Dw??r Spolicowo, Galija Medi Spa, Idylla Beauty & Spa, Orient Day Spa Kielce, Art Hotel Niebieski w Krakowie***** oraz wielu innych.   Stale poszerza swoj─? wiedz─? by prowadzona przez niego firma doradczo Ô?? szkoleniowa Strefa Spa by??a niedo??cignionym wzorem dla pozosta??ych w tej bran??y.

Manager, audytor, trener.

whitemoon 2010