I??─? w kierunku medi-spa

??r??d??o: ??wiat Hoteli 9/2010, 03.09.2010

(zaktualizowany 07.09.2010 14:39)

Obecnie w Polsce bardzo mocno odczuwalny jest brak miejsc, w kt??rych opr??cz kompleksowej obs??ugi kosmetycznej wraz ze specjalizacj─? medyczn─? i rehabilitacyjn─? mo??na doskonale si─? zrelaksowa─? i odpocz─?─?.

Medical-spa to stosunkowo m??oda dziedzina, poniewa?? dopiero pod koniec XX wieku do salon??w kosmetycznych i o??rodk??w spa & wellness zacz─???y wkracza─? zabiegi typu: botox, wype??niacze hialuronowe czy retinol. W naszym kraju ju?? wida─? do??─? dynamiczny wzrost us??ug typu medical w salonach i gabinetach (gdzie mo??na wykonywa─? zabiegi seryjne i te przeprowadzane przez chirurg??w) oraz w o??rodkach i hotelach spa.

Wyr????ni─? ofert─? spa
W dzisiejszych czasach, w kt??rych praktycznie co druga willa nad morzem czy w g??rach ma w nazwie spa nale??y zastanowi─? si─?, jak i czym zainteresowa─? potencjalnego klienta. Co zrobi─?, aby to nasz o??rodek zosta?? wybrany i aby klient po wyje??dzie by?? zadowolony i poleca?? go innym? Najlepsze rozwi─?zanie to wyb??r filozofii i przekazu marketingowego. Jednym z innowacyjnych pomys????w jest specjalizacja w kierunku medi-spa. Taki wyb??r podkre??li standard miejsca, zaowocuje wyr????nieniem na rynku spa (ju?? do??─? nasyconym) oraz zwi─?kszeniem liczby klient??w.

Medi-spa vs. sanatorium
Sanatorium kojarzy si─? bardziej z turnusami rehabilitacyjnymi z lat 70. czy 80. ubieg??ego stulecia, gdzie w tle s??ycha─? niezapomniany przeb??j Wojciecha M??ynarskiego. I chyba dzi?? niewiele si─? zmieni??o. Wyposa??enie sanatori??w jest przestarza??e, a wn─?trza przypominaj─? bardziej sale szpitalne ni?? miejsce do wypoczynku czy relaksu. Personel w tych obiektach nie jest ju?? chyba gotowy na reformy i to wci─??? pokutuje i odbija si─? na jako??ci wykonywanych us??ug. Niestety prywatne sanatoria to w Polsce rzadko??─? i ju?? cz─???ciej mo??na spotka─? o??rodki spa, kt??re maj─? cze??─? oferty dotowan─? z NFZ (ale to i tak wymaga dofinansowania przez pacjenta).

Dlatego r????nica pomi─?dzy medi-spa, a sanatorium jest ogromna. W o??rodku medi-spa z bud??etem oraz dobrze zorganizowan─? prac─? i ??wiadomym inwestorem mamy dobrze skrojon─? ofert─? i to cennik zazwyczaj reguluje target klienta. Cena daje pewien obraz, czego mo??emy si─? spodziewa─? przybywaj─?c na miejsce.

B??─?dy inwestor??w
Inwestorzy, kt??rzy rozpoczynaj─? swoj─? przygod─? ze spa - chc─?c uruchomi─? sw??j w??asny obiekt - cz─?sto pope??niaj─? wiele b??─?d??w. Pierwszym z nich jest oczywi??cie fakt, ??e nie zatrudniaj─? wyspecjalizowanych firm konsultingowych, kt??rych na rynku jest du??o. W kwestii wyposa??enia, doboru kosmetyk??w czy samego zarz─?dzania warto zasi─?gn─?─? pomocy u kogo??, kto ma wiedz─? oraz do??wiadczenie w budowaniu ofert medi-spa oraz - co najwa??niejsze - przepis??w, jakimi si─? rz─?dz─? te obiekty oraz procedur, jakimi trzeba si─? podda─? podczas otwarcia takiego salonu.

Je??li chodzi o przepisy wa??nym jest fakt, ??e w salonach medi-spa nie ka??de zabiegi mo??e wykonywa─? kosmetyczka. Rozpatruj─?c wprowadzenie wyposa??enia oraz zabieg??w warto dopyta─? dostawc─? sprz─?tu - kto mo??e na tych urz─?dzeniach pracowa─?, i kt??re zabiegi mog─? wykonywa─?. Cz─?sty b??─?d inwestor??w to tak??e brak instalacji przy??─?czy do foteli kosmetycznych czy le??anek spa w pod??odze w gabinetach, w kt??rych b─?d─? zamontowane ??????ka zabiegowe.

Dob??r kosmetyk??w oraz personelu
Na rynku polskim dost─?pnych jest wiele brand??w kosmetycznych, kt??re w swojej ofercie maj─? linie dermo-kosmetyk??w lub s─? w ca??o??ci ukierunkowane na t─? specjalizacj─?. To, na jakich kosmetykach obiekt b─?dzie pracowa─? jednoznacznie okre??la jako??─? ??wiadczonych us??ug oraz menu zabiegowe. Zatem trzeba du??ej rozwagi i czasu, aby dokona─? w??a??ciwego wyboru. Dlatego proponuj─? najpierw okre??li─? kierunek oraz zakres us??ug i zabieg??w i do tego dobiera─? odpowiednie kosmetyki, kt??re b─?d─? mog??y spe??nia─? nasze i naszych klient??w oczekiwania.

Wa??n─? kwesti─? jest r??wnie?? dob??r personelu. W naszej firmie zajmujemy si─? kompleksow─? obs??ug─? inwestycji, tym r??wnie?? rekrutacj─? personelu, dlatego wiemy, jaki to powa??ny problem dla ka??dego inwestora. Od zgranego zespo??u w du??ej mierze zale??y powodzenie projektu. Profesjonalnej kadry z do??wiadczeniem jest bardzo ma??o, a niestety m??ode pokolenie (z przykro??ci─? musz─? to stwierdzi─?) nie jest a?? takie ch─?tne do poszerzania swojej wiedzy i osobistego rozwoju. Dlatego du??y nacisk powinno si─? k??a??─? zawsze na szkolenia personelu, nie tylko z zakresu produktowego (bo w tej kwestii praktycznie ka??da marka kosmetyczna jest bardzo elastyczna i oferuje bardzo szeroki wachlarz szkole??), ale w??a??nie z jako??ci obs??ugi klienta, sprzeda??y produkt??w i us??ug oraz - co najwa??niejsze - pozyskiwanie i zarz─?dzanie informacj─?. Ta ostatnia kwestia dla inwestora jest bardzo istotna, poniewa?? podczas zabiegu kosmetycznego bardzo cz─?sto dochodzi do rozm??w klienta z kosmetyczk─? na r????ne tematy. W ko??cu relacje s─? pod??o??em zaufania. Zatem podczas takich rozm??w wiele mo??na si─? dowiedzie─? o kliencie i na podstawie tych informacji (kt??re cz─?sto gubi─? si─? po drodze) management mo??e budowa─? oferty, promocje oraz mie─? podstawow─? wiedz─? na temat oczekiwa?? klienta.

Oczywi??cie nie dotyczy to wszystkich, ale niestety wi─?kszo??─? inwestor??w nie zdaje sobie sprawy, ??e to, co widzi i odczuwa go??─? to tylko gotowy efekt ci─???kiej pracy firm doradczych.

whitemoon 2010