ReviCell

Na rynku istnieje wiele system??w o cz─?stotliwo??ci radiowej, pierwsze to monopolarne: s─? ca??kowicie przeciwwskazane do  zabieg??w estetycznych i bardziej zorientowane na rehabilitacj─? lub fizykoterapi─? , poniewa?? pr─?d nie rozprzestrzenia si─? tylko w sk??rze , ??e kr─???y innych cz─???ci cia??a i celem pracy s─? bardziej zorientowane na ocieplenie mi─???nia .

W ofercie mamy bipolarny RF , ma dwa bieguny w r─?koje??ci w ten spos??b energia kr─???y tylko przez sk??r─? , bez ryzyka dla pozosta??ych organ??w.  Na rynku pojawiaj─? si─? aparaty wirtualnie zwi─?kszaj─?ce liczb─? p??l biegunowych w g??owicy . Ale prawda jest taka energia elektryczna ma tylko dwa bieguny dodatni i ujemny , tak ??e wszystko to fikcja, bipolarny , pentapolar , etc.

Wszystko to s─? dwubiegunowe z jednym lub dwiema elektrodami pod??─?czonych zewn─?trznie lub wewn─?trznie i jest to kwesti─? marketingu .

Nasz ReviCell wykorzystuje energi─? bipolarn─? z koncentryczn─? ko??ow─? g??owic─? , dzi─?ki czemu energia roz??o??ona jest r??wnomiernie na ??─?danej g??─?boko??ci dla r????nych zabieg??w na ca??ej powierzchni, zar??wno na twarzy jak i ciele.

Po??─?czyli??my energi─? fal radiowych z fototerapi─? o d??ugo??ci fali 590 nm , osi─?gaj─?c w ten spos??b bezprecedensowe uj─?drnianie i restrukturyzacj─? sk??ry.

whitemoon 2010