Co wyr??znia system SEYOŽ TDA?

 

SEYO┬Ä TDA jest doskona??ym po??─?czeniem dzia??ania fizykalnego i galenicznego. Urz─?dzenie obejmuje indywidualnie dopasowane programy zastosowa?? do r????nych typ??w sk??ry i faz jej starzenia si─?. Umo??liwia on r??wnie?? fizykaln─? aplikacj─? wedle wzoru produkt??w galenicznych przy pomocy perfekcyjnie dobranych parametr??w zastosowania dla poszczeg??lnych produkt??w. Przy tym zale??a??o nam na wcieleniu w ??ycie naszych do??wiadcze?? naukowych. My??l─?c o wszystkich projektach, zawsze bardzo zwracamy uwag─? na mo??liwo??─? zastosowanie pomys????w w praktyce.

 

 

Jest rzecz─? absolutnie konieczn─? by dostarcza─? kom??rkom niezb─?dnych sk??adnik??w od??ywczych. Wiele dostawc??w produkt??w kosmetycznych produkuje produkty, kt??re zapewniaj─? kr??tkie przyjemne uczucie, poniewa?? zawieraj─? syntetyczne olejki, takie jak silikony. Nie ma to du??ego wp??ywu ani na zaopatrzenie sk??ry w sk??adniki, ani na jej piel─?gnacj─?. Jest wr─?cz odwrotnie: zamkni─?cie por??w utrudnia oddychanie sk??ry i przyspiesza procesy starzenia. W SEYO┬Ä zawsze zwracamy uwag─? na regeneracyjny aspekt piel─?gnacji. W przypadku walki z procesami starzenia si─? sk??ry nie wolno zapomina─? o po??─?czeniu terapii z zaopatrywaniem kom??rek sk??ry w sk??adniki aktywne i tlen. Dla nas nie liczy si─? kr??tkotrwa??y poblask, lecz d??ugotrwa??y i daj─?cy si─? zmierzy─? sukces estetyczny.

 

 

Pi─?kno jest jednak poj─?ciem wzgl─?dnym i ostatecznie ka??dy jest tak tylko pi─?kny, na ile si─? czuje. Wa??ne jest ca??o??ciowe zrozumienie stref problem??w i zale??no??ci organizmu. Tak wi─?c w SEYO┬Ä poprzez ukierunkowane, przezsk??rne dostawy tlenu walczymy nie tylko na poziomie biologicznym ze szkodliwym niedotlenieniem, przywracamy r??wnie?? r??wnowag─? gospodarce rodnik??w i dostarczamy kom??rkom niezb─?dne sk??adniki od??ywcze i aktywne, wywieraj─?c w ten spos??b pozytywny wp??yw na regeneracyjny potencja?? sk??ry.

 

 

whitemoon 2010